ธอส.อนุมัติแล้ว สินเชื่อผู้มีรายได้น้อย กู้ 1 ล้าน ผ่อนแค่ 3,500 บาท

นับว่าเป็นข่าวดี สำหรับ ผู้ที่กำลังต้องการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม เพื่อสานฝันในการปลูกสร้างบ้านของตัวเอง ซึ่งทาง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ได้เปิดบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ยต่ำ ที่มีชื่อว่า สินเชื่อบ้านคนละหลัง

นับว่าเป็นข่าวดี สำหรับ ผู้ที่กำลังต้องการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม เพื่อสานฝันในการปลูกสร้างบ้านของตัวเอง ซึ่งทาง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ได้เปิดบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ยต่ำ ที่มีชื่อว่า สินเชื่อบ้านคนละหลัง

ล่าสุด ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทาง นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้เผยถึงการ เดินหน้าตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและบุคลากรภาครัฐ ให้มีบ้านเป็นของตนเองง่ายขึ้น

ซึ่งทาง ธอส. ได้เตรียมกรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท อัดฉีด โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้หลัก อาทิ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี แถมพิเศษฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จาก ธอส. สินเชื่อบ้านคนละหลัง เป็น สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่มีวงเงินกู้ยืม สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อราย ซึ่ง ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้กำหนดไว้ ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท สามารถ กู้ยืมเงิน สินเชื่อบ้านคนละหลัง ได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การยื่น กู้ยืมเงิน สินเชื่อบ้านคนละหลัง

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น

5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร

6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือ ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

หมายเหตุ**นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วิธีสมัคร สินเชื่อแก้หนี้ ออมสิน ช่วยจ่ายให้ 50,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อ PRIMA CARD บัตรกดเงินออมสิน กดใช้ได้ทันที 30,000

กำหนดระยะเวลา กู้ยืมเงิน สินเชื่อบ้านคนละหลัง

-ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 และสิ้นสุดการทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วงเงินกู้ยืม สินเชื่อบ้านคนละหลัง

-กู้ยืมเงิน ได้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อราย/ต่อหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

-ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้

2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท)

3. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย)

คุณสมบัติ กู้ยืมเงิน สินเชื่อบ้านคนละหลัง

-ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ ไม่เกิน 25,000 บาท

-ลูกค้าสามารถใช้สิทธิยื่นกู้ตามโครงการนี้ได้ 1 หลัง/ห้อง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น (1 ID : 1 Unit) กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ใช้สิทธิได้เพียง 1 หลัง/ห้อง เท่านั้น

วิธีสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อบ้านคนละหลัง

-ผู้ที่สนใจ สามารถ สมัครได้ที่ ธอส.สาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม ธอส.สินเชื่อบ้านคนละหลัง คลิกที่นี่

เอกสารสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อบ้านคนละหลัง

สำหรับพนักงานประจำ

-ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ

-สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

-สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

-สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

-สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

-หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

-รูปถ่ายกิจการ

-สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

-สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)

-หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)

-สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

-สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า

-ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม

-แบบแปลน

-ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

-อื่น ๆ (ถ้ามี)

ล่าสุด ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทาง นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้เผยถึงการ เดินหน้าตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและบุคลากรภาครัฐ ให้มีบ้านเป็นของตนเองง่ายขึ้น

ซึ่งทาง ธอส. ได้เตรียมกรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท อัดฉีด โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้หลัก อาทิ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี แถมพิเศษฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จาก ธอส. สินเชื่อบ้านคนละหลัง เป็น สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่มีวงเงินกู้ยืม สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อราย ซึ่ง ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้กำหนดไว้ ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท สามารถ กู้ยืมเงิน สินเชื่อบ้านคนละหลัง ได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การยื่น กู้ยืมเงิน สินเชื่อบ้านคนละหลัง

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น

5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร

6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือ ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

หมายเหตุ**นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วิธีสมัคร สินเชื่อแก้หนี้ ออมสิน ช่วยจ่ายให้ 50,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อ PRIMA CARD บัตรกดเงินออมสิน กดใช้ได้ทันที 30,000

กำหนดระยะเวลา กู้ยืมเงิน สินเชื่อบ้านคนละหลัง

-ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 และสิ้นสุดการทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วงเงินกู้ยืม สินเชื่อบ้านคนละหลัง

-กู้ยืมเงิน ได้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อราย/ต่อหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

-ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้

2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท)

3. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย)

คุณสมบัติ กู้ยืมเงิน สินเชื่อบ้านคนละหลัง

-ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ ไม่เกิน 25,000 บาท

-ลูกค้าสามารถใช้สิทธิยื่นกู้ตามโครงการนี้ได้ 1 หลัง/ห้อง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น (1 ID : 1 Unit) กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ใช้สิทธิได้เพียง 1 หลัง/ห้อง เท่านั้น

วิธีสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อบ้านคนละหลัง

-ผู้ที่สนใจ สามารถ สมัครได้ที่ ธอส.สาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม ธอส.สินเชื่อบ้านคนละหลัง คลิกที่นี่

เอกสารสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อบ้านคนละหลัง

สำหรับพนักงานประจำ

-ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ

-สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

-สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

-สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

-สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

-หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

-รูปถ่ายกิจการ

-สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

-สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)

-หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)

-สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

-สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า

-ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม

-แบบแปลน

-ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

-อื่น ๆ (ถ้ามี)