สวดคืนนี้ บทสวดมนต์ก่อนนอน แผ่เมตตาสั้นติดขัดไรให้ขอ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ , อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ , อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

ต่อด้วย บทบูชาพระรัตนตรัย

อะ ระ หัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิฯ

สวาก ขา โต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิฯ

สุ ปะ ฏิ ปัน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิฯ

บทสรรเสริญ พ ระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

หลังจากนั้น ให้เริ่มการแผ่เมตตา

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข , นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์ , อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอั น ต ร า ยทั้งปวง , อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุ กข์การทุ กข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ า ตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้ นเถิด

หลังแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเองแล้ว ก็ต่อด้วยแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ ทั้งหลาย

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ กข์ เกิ ดแก่เจ็ บ ล าจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้ น

อะ เ ว รา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

อั พะ ย าปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะ นี ฆ า โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุ กข์กาย ทุ กข์ใจเลย

สุ ขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ กข์ภัยทั้งสิ้ นเถิด

อานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว จงพ้นจากความทุ กข์ยากลำบากเข็ญใจ ความปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรม ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จ ด้วยเทอญ

บทสวดมนต์และบทแผ่เมตตา ที่เราได้นำมาบ อ กต่อกันในครั้งนี้ เป็นบทสวดสั้นเหมาะสำหรับสวดมนต์ก่อนนอน และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นที่จะสวดมนต์ และหากต้องการให้มีอานิสงค์ที่ดีมาก ยิ่งขึ้นแนะนำให้นั่งสมาธิอย่ างน้อยวันละครั้งเพื่อเจริญสติและสมาธิให้กับตัวคุณเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.